MOGO Birthstone December - Blue Topaz Charm

MOGO single Birthstone charm -&nbspDecember - Blue Topaz