MOGO Paige - Diamond Bling (Tin of 3 Charms)

MOGO Paige Collection - Diamond Bling - 3 charms in a Tin Gift Box.